Cán bộ, giảng viên

You are here

Thông báo Vv chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo vị trí việc làm