You are here

Ban Xây dựng và Quản lý dự án

Liên hệ
Địa chỉ: 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray- Lê Chân- Hải Phòng
Điện thoại: 
0225.3728870