You are here

Phòng Tổ chức- Hành chính

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 201- Nhà A1, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 
0225.3735.620