TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị thường niên lần thứ 18 của Diễn đàn các trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á (AMFUF)

Phòng Đào tạo

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 114C - Nhà A1- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 
0225.3851.657