You are here

Thư của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi Trường nhân ngày 20-11