TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Kế hoạch triển khai giảng dạy, đánh giá học tập trực tuyến đối với tất cả các học phần hệ đại học chính quy từ tháng 4/2020

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.