TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019