TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị thường niên lần thứ 18 của Diễn đàn các trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á (AMFUF)

Công văn số 1260 về việc nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông vận tải.