TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

V/v Nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi

Kính gửi:     Các Khoa, Viện, Bộ môn.

Để nghiệm thu và thanh toán kinh phí xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho các Khoa, Viện, Bộ môn; Phòng Khảo thí & ĐBCL thống nhất với các đơn vị như sau:

-  Nhằm tránh lãng phí nên các đơn vị không cần nộp bản cứng và thay vào đó là nộp đĩa CD kèm theo bản Thuyết minh tổng hợp (có mẫu kèm theo Thông báo này).

-  Thời hạn nộp đĩa CD từ ngày 03/09/2014 đến 05/09/2014 cho TS. Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Phòng Khảo thí & ĐBCL – Phòng 207 Nhà A1 – Khu Hiệu bộ. 
(Điện thoại: 0934.222.975; Email: nguyenthanhson@vimaru.edu.vn).

-  Toàn bộ các biểu mẫu Hợp đồng biên soạn ngân hàng câu hỏi, Biên bản thanh lý, Phiếu đánh giá ngân hàng câu hỏi thi sẽ do Phòng Khảo thí & ĐBCL chuẩn bị, chuyển tới các Khoa, Viện, Bộ môn ký xác nhận để làm thủ tục thanh toán kinh phí với Nhà trường. Thời gian thực hiện công việc này từ ngày 08/09/2014 đến 12/09/2014.

-  Toàn trường tổ chức thi kết thúc học phần bằng đề thi được tổ hợp từ Ngân hàng câu hỏi đã được phê duyệt bắt đầu từ kỳ thi học kỳ 1A năm học 2014-2015.

Yêu cầu các Khoa, Viện, Bộ môn và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.