You are here

Quyết định: Ban hành Quy định sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam