TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo V/v nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2015

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

VIDEO