TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

STT Tên ấn phẩm Tác giả Loại ấn phẩm Tạp chí / Hội thảo Lĩnh vực nghiên cứu Từ khóa
1 "Gỡ khó" cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam? - 2013 Th.s Quách Thị Hà Bài báo Kinh tế và dự báo
2 A Validation Study on the Three-Dimensional Code developed for Solving the Ship-Wave problem using Composite Indirect Rankine Panel Method. - 2014 Ths.Nguyễn Gia Thắng Bài báo Workshop on Recent researches on Naval Architecture and Marine Engineering under the theme of UK-ASEAN Knowledge Partnership Programme
3 A wave of the merge and acquisition (M&A) activities in logistics in Vietnam after the formation of the ASEAN Economic Community (AEC) - 2015 Đỗ Như Quỳnh, Nguyễn Hoa, Phạm Văn Hồng Kỷ yếu hội thảo Proceedings of the 8th International Conference of Asian Shipping and Logistics (ICASL 2015)
4 Active method to manage the use of fuel oil onboard of ships - 2014 Prof. DSc. Dang Van Uy, PhD. Nguyen Van Tuan Kỷ yếu hội thảo Proceedings of 15th IAMU Annual General Assembly (AGA) 2014 Active method, parameter, operation regime, main engine, generator, boiler, fuel consumption, fuel loss.
5 Adaptive fuzzy sliding mode control for uncertain nonlinear underactuated mechanical systems - 2013 R.M.T. Raja Ismail, Nguyễn Đình Thật, Quang Hà Kỷ yếu hội thảo The 2nd International Conference on Control, Automation and Information Sciences
6 Advanced sliding mode control of floating container cranes - 2015 Phạm Văn Triệu, Hoang Manh Cuong, Le Anh Tuan Kỷ yếu hội thảo Proceeding of the 16th Asian Pacific Vibration Conference, Hanoi, Vietnam, November 24-26, 2015.
7 Analysis the use of abrasive blasting materials in terms of environment and cost for Vietnamese shipyards - 2015 Ths. Vũ Văn Tuyển Bài báo Workshop on “Efficient Ship Design and Green Shipping” under the theme of UK-ASEAN Knowledge Partnership Programme
8 Ảnh hưởng của các tổn thất trong của các quá trình và tổn hao cơ giới tới hiệu suất có ích của chu trình động cơ đốt trong và tỉ số nén tối ưu - 2015 TS.Nguyễn Mạnh Thường Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 42 – 04/2015
9 Ảnh hưởng của chất biến tính tro bay đến tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/tro bay - 2014 Vũ Minh Trọng Bài báo Tạp chí Hóa học, Số 52(6).
10 Ảnh hưởng của hoàn lưu khí xả tới các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của động cơ diesel tàu thủy- Effect of exhaust gas recirculation (egr) to economic and technical parameters of diesel engines - 2014 TS.Nguyễn Huy Hào Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 38 – 04/2014