TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Ảnh hưởng của các tổn thất trong của các quá trình và tổn hao cơ giới tới hiệu suất có ích của chu trình động cơ đốt trong và tỉ số nén tối ưu

Danh sách tác giả: 
Loại ấn phẩm: 
Abstract: 

Trong Nhiệt kĩ thuật đã được biết, trong cùng điều kiện môi trường và nhiệt độ- áp suất tối đa cho phép của chu trình, hiệu suất nhiệt của chu trình cấp nhiệt đẳng áp là lớn nhất. Tuy vậy, trong thực tế động cơ diesel lại sử dụng chu trình cấp nhiệt hỗn hợp. Đó là do các quá trình thực tế đều không thuận nghịch. Bài viết này nhằm minh họa cho điều đó và trình bày phương hướng nâng cao hiệu suất có ích của động cơ đốt trong.

Tạp chí / Hội thảo: 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 42 – 04/2015
Đơn vị: 
Khoa Cơ khí, Trường ĐHHH Việt Nam
Năm : 
2015