TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Ảnh hưởng của hoàn lưu khí xả tới các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của động cơ diesel tàu thủy- Effect of exhaust gas recirculation (egr) to economic and technical parameters of diesel engines

Danh sách tác giả: 
Loại ấn phẩm: 
Abstract: 

Hoàn lưu khí xả là một trong những giải pháp nhằm giảm thiểu mức độ phát thải NOx trong khí xả được áp dụng cho các động cơ diesel cỡ nhỏ. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ khí xả hoàn lưu về đường nạp không hợp lý sẽ gây ảnh hưởng xấu đến khả năng làm việc của động cơ. Nội dung bài báo phân tích ảnh hưởng của hoàn lưu khí xả tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ diesel tàu thủy.

Tạp chí / Hội thảo: 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 38 – 04/2014
File gốc: 
Đơn vị: 
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Năm : 
2014