TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

STT Tên ấn phẩm Tác giả Loại ấn phẩm Tạp chí / Hội thảo Lĩnh vực nghiên cứu Từ khóa
21 Cần thiết phải xếp hạng năng lực cạnh tranh cho các công ty vận tải biển Việt Nam- Need of the competitive capability rankings for vietnamese shipping companies - 2014 TS. NGUYỄN HỮU HÙNG Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 39 – 08/2014
22 Cần thiết phát triển đội tàu container Việt Nam tuyến feeder nội địa kết nối cảng đầu mối Cái Mép-Thị Vải - The necessary of vietnam container fleet development in domestic feeder line in combination with Cai mep –Thi vai hub port - 2014 TS. NGUYỄN HỮU HÙNG Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 37 – 01/2014
23 Cấu trúc của hệ điều khiển tối ưu và vấn đề về hệ thống có phản hồi - ứng dụng trong bài toán điều khiển tàu tiếp cận-The structure of optimal control system and the problem of feedback - the application for ship control in closed approach - 2015 TS.Nguyễn Xuân Phương, PGS.TS.Vũ Ngọc Bích Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 43 – 08/2015 cấu trúc “mở”, cấu trúc tối ưu tác động nhanh, quá trình lặp.
24 Cấu trúc nghiệm của phương trình hàm đa thức - Structure of solutions of polynomial functional equations - 2014 TS. PHẠM VĂN MINH Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 40 – 11/2014
25 Characterization of Fly Ash Modified with Vinyltriethoxysilane - 2014 Vũ Minh Trọng Bài báo Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 14.
26 Chất lượng thuyền viên xuất khẩu Việt Nam: thực trạng và kiến nghị - 2016 Đào Quang Dân Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 46 – 03/2016
27 Chế tạo và thử nghiệm thiết bị tự động điều khiển tàu theo tuyến đường đã lập - 2016 Phạm Văn Thuần (1), Mai Mạnh Lân (2) Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 46 – 03/2016
28 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới: sửa đổi, bổ sung và hướng hoàn thiện - 2013 TS.Đỗ Thị Mai Thơm Bài báo Tạp chi Khoa học Công nghệ Hàng hải
29 Chỉnh trơn tuyến hình tàu thủy bằng phần mềm Solidworks- Fairing form of ship by software Solidworks - 2014 ThS. NGUYỄN VĨNH HẢI Bài báo Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 38 – 04/2014 Fairing form, Solidworks
30 Chủ thể nhận thức và tính tất yếu phải phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam - 8/2014 Th.s Nguyễn Thị Thu Lan Bài báo Tạp chí giáo dục lý luận