TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 183/TB-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.