TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC GIÁO DỤC TỪ XA

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.