TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo v/v tuyển dụng nhân viên tháng 11/2017 cho Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng