TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị thường niên lần thứ 18 của Diễn đàn các trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á (AMFUF)

Thông báo V/v đăng ký GDTC học kỳ IA năm học 2019-2020 và Lịch tiếp sinh đột xuất của TT Giáo dục thể chất Hàng hải.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.