TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Vv chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo vị trí việc làm

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.