TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo TB 155/TB-VPCP và CV 2808/UBND-VX ngày 15/4/2020.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.