TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch CoVid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.