TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Về việc thu học phí học phần Giáo dục thể chất đối với sinh viên Khóa 60

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.