TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Về việc Chương trình thực tập sinh năm 2020 tại Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng