TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo số 285/BGTVT-TCCB V/v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ công thương