TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị thường niên lần thứ 18 của Diễn đàn các trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á (AMFUF)

Thông báo Kết luận hội nghị tham vấn xây dựng phần mềm quản lý Trường

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.