TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Bán đấu giá theo lô phần vốn góp của Trường Đại học Hàng hải Việt nam tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long

Tham khảo: Quy chế đấu giá

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.