TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo bán đấu giá phần vốn góp của Trường đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU) sở hữu tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long