TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Quyết định số 172/QĐ-BGVT v.v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.