TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Kế hoạch thực hiện quy trình giới thiệu CB, VC và NLĐ Trường ĐH Hàng hải Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.