TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Công văn số 3589/BGTVT-VT v.v Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 10/4/2020 của Van phòng Chính phủ

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.