TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Ban hành Kế hoạch thực hiện QĐ số 489/QĐ-TTg của Thủ tướng CP ban hành Kế hoạch thực hiện KL số 49-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.