TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Quyết định sửa đổi mục 2, 3 trong phần III của Quy định “Xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi”

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.