TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Phòng TCCB thông báo Vv công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận.