TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Kế hoạch bổ sung nhân sự năm học 2014 - 2015; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2014 - 2015; kế hoạch đào tạo TS 2015-2024