TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị thường niên lần thứ 18 của Diễn đàn các trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á (AMFUF)

Lịch công tác tuần 45 năm 2019

Năm: 
2019
Tuần: 
45
Từ: 
Ngày 04/11/2019
Đến : 
Ngày 10/11/2019