TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị thường niên lần thứ 18 của Diễn đàn các trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á (AMFUF)

Lịch công tác tuần 42 năm 2019

Năm: 
2019
Tuần: 
42
Từ: 
Ngày 14/10/2019
Đến : 
Ngày 20/10/2019