TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

STT Tên đề tài Mã số Cơ quản chủ trì Danh sách thành viên Ngành Năm thực hiện Từ khóa Báo cáo tóm tắt
1 Công tác phụ nữ của Đảng Cộng sản Việt Nam (1996-2012) Khoa Lý luận chính trị 2013 PDF icon Công tác phụ nữ của Đảng Cộng sản Việt Nam (1996-2012).pdf
2 Mô phỏng dao động xoắn hệ trục diesel tàu thủy trên cơ sở ứng dụng phần mềm LabView CNT004 Khoa Công nghệ thông tin PGS. TSKH. Đỗ Đức Lưu; KS. Đỗ Thanh Tùng Công nghệ thông tin 2015 Mô men xoắn PDF icon TTĐT ThS. Cao Đức Hạnh.pdf
3 Nghiên cứu chuẩn Dublin Core Metadata, ứng dụng xây dựng giải pháp thư viên số cung cấp tài liệu chuyên ngành cho Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. CNT001 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 2015 Dublin Core Metadata – Thư viện số PDF icon TTĐT KS. Lê Hoàng Dương.pdf
4 Nghiên cứu kỹ thuật giấu thông tin trong audio - ứng dụng cho bản quyền audio số và truyền tin mật bằng audio CNT009 Khoa Công nghệ thông tin ThS. Trịnh Thị Ngọc Hương; ThS. Nguyễn Thị Thu Hà CNTT 2015 Hiding information PDF icon TTĐT TS. Hồ Thị Hương Thơm.pdf
5 Nghiên cứu mô hình giám sát thảm họa và môi trường bờ biển Việt Nam CNT002 Khoa Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 2015 Simple Application Programming Interface PDF icon TTĐT TS.Trần Đăng Hoan.pdf
6 Nghiên cứu và cài đặt những bộ lọc tín hiệu âm thanh số chuẩn PCM CNT011 Khoa Công nghệ thông tin ThS. Đặng Hoàng Anh Công nghệ thông tin 2015 Bộ lọc tần số IIR bậc 2 PDF icon TTĐT ThS Phạm Tuấn Đạt.pdf
7 Nghiên cứu và xây dựng mạng Noron tối ưu cho kỹ thuật nhận dạng văn tiếng Việt CNT008 Khoa Công nghệ thông tin ThS. Nguyễn Hạnh Phúc; ThS. Lê Thế Anh CNTT 2015 Mạng Neural PDF icon TTĐT ThS. Trần Đình Vương.pdf
8 Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Lý luận chính trị 2013 PDF icon Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.pdf
9 Phát huy tinh thần tự học của sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Lý luận chính trị Th.s Trương Thị Như, Ths Mạc Văn Nam, Ths Phan Duy Hòa 2015 PDF icon Phát huy tinh thần tự học của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.pdf
10 Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Khoa Lý luận chính trị Th.s Quách Thị Hà, Th.s Ngô Văn Thảo, Th.s Phan Văn Chiêm 2015 PDF icon Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.pdf

Pages