TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Ảnh hưởng của hồi lưu khí xả đến quá trình cháy trong động cơ Diesel tàu thủy - The influence of exhaust gas recirculation on burnning process in Diesel engine of ships

Hồi lưu khí xả là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu NOx trong khí xả của động cơ diesel. Tuy nhiên hồi lưu khí xả cũng ảnh hưởng tới quá trình cháy trong động cơ diesel. Bài báo đi phân tích quá trình cháy trong động cơ diesel với các tỷ lệ hồi lưu khí xả khác nhau. Từ phân tích lý thuyết với thử nghiệm thực tế, qua đó đã xác định được tỷ lệ khí xả hồi lưu thích hợp mà nó ít ảnh hưởng tới quá trình cháy trong buồng đốt của động cơ diesel tàu thủy.