TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Phiên họp thứ I - Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Luật Giáo dục đại học (năm 2012), Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (năm 2018) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, chiều ngày 15/5/2020, Hội đồng trường Trường Đại học Hàng hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhóm họp phiên thứ I để thống nhất bầu chức danh chủ chốt của Hội đồng dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Viết Thành.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thống nhất biểu quyết cơ cấu thường trực Hội đồng gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 Thư ký Hội đồng.

Để làm cơ sở cho Hội đồng lựa chọn, xem xét, quyết định những thành viên xứng đáng vào các vị trí chủ chốt, PGS.TS. Nguyễn Viết Thành đã báo cáo trước Hội đồng đề án nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các thành viên Hội đồng đã biểu quyết thông qua đề án với tỷ lệ nhất trí 100%.

Sau đó, Hội đồng đã tiến tiến hành thủ tục bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng.
Kết quả:
1. PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng đã được Hội đồng trường tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đồng ý là 19/19 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
2. PGS.TS. Đỗ Quang Khải - Đảng ủy viên, Trưởng khoa Đóng tàu đã được Hội đồng trường tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đồng ý là 18/19 phiếu (đạt tỷ lệ 94.7%).
3. ThS. Phạm Ngọc Tuyền - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường đã được Hội đồng trường tín nhiệm bầu giữ chức Thư ký Hội đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đồng ý là 19/19 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
Đồng chí Lê Thanh Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải, thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thay mặt lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và các thành viên trong Hội đồng lên tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa trúng cử vào các chức danh chủ chốt của Hội đồng.

Đồng chí Lê Thanh Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa trúng cử vào các chức danh chủ chốt của Hội đồng.

PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã phát biểu cám ơn sự tín nhiệm của Hội đồng và xin hứa sẽ cùng các thành viên của Hội đồng luôn đoàn kết, sáng tạo để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các định hướng phát triển của Nhà trường trong tương lai.

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã phát biểu cám ơn sự tín nhiệm của Hội đồng.