TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2019.

Ngày 16/11/2019, Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Luật) đã được Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức để phổ biến và quán triệt các nội dung đổi mới của Luật đến toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Tổ tư vấn pháp luật thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Thủ trưởng các đơn vị và hơn 550 cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường.

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học đã quán triệt các nội dung của Luật.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng đã phổ biến các nội dung của Luật, các phạm vi điều chỉnh của Luật cũng như các mối liên hệ với các luật mới ban hành khác như Luật giá (2012), Luật Ngân sách Nhà nước (2015), Luật Đầu tư công (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp (2014), Luật Phí và Lệ phí (2015)...

Ở phần thảo luận do Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng và Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương chủ trì, nhiều thắc mắc, băn khoăn về quyền tự chủ đại học, về mối quan hệ giữa trường đại học công lập với các cơ quan quản lý nhà nước, về cơ cấu tổ chức, hoạt động tài chính, về bằng cấp chứng chỉ, loại hình đào tạo đại học … đã được cán bộ, giảng viên, công nhân viên đề cập và đã được chủ tọa giải đáp một cách thỏa đáng.

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng và PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì phần giải quyết những thắc mắc, băn khoăn về quyền tự chủ đại học.

Kết luận tại Hội nghị, Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong nhận thức thực thi nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học cũng như các luật liên quan khác; đồng thời, Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh sự đoàn kết, nhất trí của của tập thể Nhà trường trong xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn tự chủ sắp tới./.