TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Công tác đánh giá ngoài của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

 

Trong 2 ngày 27, 28/09 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert- Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra và đánh giá chứng nhận, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO từ hệ thống ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 nhằm xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng; đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ; đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu và xác định các cơ hội cải tiến làm cơ sở cho việc kiến nghị chứng nhận

Tham gia đoàn đánh giá có ông Lê Hồng Quân, ông Lê Nhật Thành và ông Vũ Hồng Thủy đều là những chuyên viên cao cấp của Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert. Trong 2 ngày làm việc căng thẳng, đoàn đánh giá đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của hệ thống đào tạo đại học, đào tạo sau đại học và huấn luyện hàng hải.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 từ năm 2005. Đây là một trong những trường đầu tiên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Khác với hệ thống ISO 9001:2008 cũ, ở hệ thống quản lý chất lượng mới ISO 2001:2015 bối cảnh bên trong và bên ngoài của tổ chức được đặc biệt quan tâm và là một đầu vào quan trọng của hệ thống. Lý thuyết về quản lý rủi ro và đánh giá kết quả thực hiện của từng lĩnh vực công tác cũng là những điểm khác biệt nữa được đưa vào áp dụng ở hệ thống ISO 9001:2015 này. 

Kết quả đánh giá của các chuyên gia sau 2 ngày làm việc cho thấy Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Đoàn đánh giá ngoài khẳng định trên cơ sở kết quả đánh giá sẽ kiến nghị Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert cấp chứng nhận cho hệ thống quản lý của Nhà trường phù hợp Tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015.  

 

VIDEO