TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.