TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.