You are here

Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Thiết kế thân tàu thủy (VMSK) thông báo tuyển dụng