TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Vv thực hiện kết luận của Thủ tướng chính phủ tại thông báo 153/TB-VPCP ngày 10/04/2020 của Văn phòng Chính phủ

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.