TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về việc cho thuê Tàu VMU-SHIRAI

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.