TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo "Kinh nghiệm công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín"