TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.