TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.